مقياس های تجديد نظر شده درجه بندی کانرز.(اين آزمون دارای دو فرم والدين و معلم است که هر يک دارای دو نسخه کوتاه و بلند هستند)


Conners Rating Scales- Revised


 • عنوان فارسی: مقياس های تجديد نظر شده درجه بندی کانرز.(اين آزمون دارای دو فرم والدين و معلم است که هر يک دارای دو نسخه کوتاه و بلند هستند)
 • عنوان انگلیسی: Conners Rating Scales- Revised
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: ADHD- مشکلات رفتاری- عدم توجه- بيش فعالی
 • کاربرد: ارزيابی اختلال نقص توجه- بيش فعالی ADHD و مشکلات رفتاری مرتبط
 • سازنده: Conners , C.K سی کيت کانرز
 • سال ساخت: 1997
 • تعداد سوال: فرم كوتاه والدين27، سوال، فرم كوتاه معلم 28 سوال، فرم بلند والدين 80 سوال، فرم بلند معلم 105 سوال
 • زیر مقیاس: زير مقياس های فرم کوتاه والدين: مخالفت جويی، مشکلات شناختی / بی توجهی، بيش فعالی، شاخصADHD
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی- افراد 3 تا 18 سال
 • نحوه نمره گذاری: هر سوال از 0(هرگز) تا 3(اغلب) نمره می گيرد.
 • رفرانس: Conners, C.K 2003 Conners Rating Scales- Revised Technical Manual. USA: Multi- Health systems
 • آزمون مرجع: Conners Rating Scales- Revised
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777همبستگي دروني زيرمقياس هاي فرم كوتاه والدين با همديگر 55/0 تا 89/0 بوده، همبستگي دروني زيرمقياس هاي فرم كوتاه معلم با همديگر 48/0 تا 87/0
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: براي فرم كوتاه والدين با فاصله 6 تا 8 هفته 72/0 تا85/0، براي فرم كوتاه معلم با فاصله 6 تا 8 هفته72/0 تا 92/0 بوده است
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: زير مقياس هاي كانرز كوتاه والدين با محاسبه آلفاي كرونباخ 85/0 تا 93/0، پايايي دروني زير مقياس هاي كانرز كوتاه معلم با محاسبه آلفاي كرونباخ 0/88 تا 95/0 بوده است
 • توضیحات دیگر: 0