مقياس های درجه بندی ADHD بزرگسالان کانرز (اين پرسشنامه دارای دو فرم مشاهده گر و خود گزارشگری است که هر يک دارای نسخه های کوتاه بلند و غربالگری هستند).


Conners Adult ADHD Rating Scales


 • عنوان فارسی: مقياس های درجه بندی ADHD بزرگسالان کانرز (اين پرسشنامه دارای دو فرم مشاهده گر و خود گزارشگری است که هر يک دارای نسخه های کوتاه بلند و غربالگری هستند).
 • عنوان انگلیسی: Conners Adult ADHD Rating Scales
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: ADHD بزرگسال - نقص توجه- تکانشگری
 • کاربرد: ارزيابی ADHD در بزرگسال و مشکلات مرتبط
 • سازنده: کيت کانرزC.Keith Conners
 • سال ساخت: 1999
 • تعداد سوال: فرم بلند خودگزارشگري و مشاهده گر داراي 66 سوال- فرم كوتاه خودگزارشگري و مشاهده گر داراي 26 سوال- فرم غربالگري خودگزارشگري و مشاهده گر داراي 30 سوال
 • زیر مقیاس: فرم های بلند دارای 9 زير مقياس و فرم های کوتاه دارای 6 زير مقياس و فرم های غربالگری دارای 4 زير مقياس هستند.
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی- افراد 18 سال به بالا
 • نحوه نمره گذاری: هر پرسشنامه از 0(هرگز) تا 3(اغلب) نمره می گيرد.
 • رفرانس: Conners,C.K. et al 2002 Conners Adult ADHD Rating Scales Technical Manual. Canada: Multi- Health System
 • آزمون مرجع: Conners Adult ADHD Rating Scales
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: بر اساس ارتباط علائم ADHD كنوني و گزارشات پس نگرانه علائمADHD در كودكي و نوجواني و همچنين ارتباط درجه بندي هاي علائم مرتبط ADHD در فرم هاي مشاهده گر و خودگزارشي به دست امده.
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: اعتبار افتراقي و پيش بين فرم ها بر اساس زير مقياس ;شاخص ADHD;: حساسيت 71/0، اختصاصي بودن75/0،توان پيش بيني مثبت 74/0،توان پيش بيني منفي 72/0، نرخ مثبت كاذب25/0، نرخ منفي كاذب 29/0
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: زير مقياس هاي فرم هاي خودگزارشگري 80/0 تا 91/0 و در فرم هاي مشاهده گر 85/0 تا 95/0
 • توضیحات دیگر: 0