مقياس درجه بندی اوتيسم کودکی


The Childhood Autism Rating Scale CARS


 • عنوان فارسی: مقياس درجه بندی اوتيسم کودکی
 • عنوان انگلیسی: The Childhood Autism Rating Scale CARS
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: اوتيسم ، اختلالات نافذ رشد
 • کاربرد: ارزيابی کودکان مبتلا به اوتيسم و تمايز از کودکان دچار عقب ماندگی ذهنی
 • سازنده: اريک اسکوپلر و همکاران Eric Schopler
 • سال ساخت: 1986
 • تعداد سوال: 15 حوزه مربوط به علايم اوتيسم كه مورد سوال قرار مي گيرد
 • زیر مقیاس: 15
 • نحوه اجرا: توسط روانشناس بالينی يا روانپزشک اطفال به صورت مصاحبه نيمه ساختار يافته
 • نحوه نمره گذاری: هر آيتم آزمون توسط آزمونگر از 1 تا 4 نمره می گيرد. نمره 1 يعنر وضعيت طبيعی و نمره 4 يعنی شديدا غير عادی
 • رفرانس: Schpler ,E. etal 2002 The childhoold Autism Rating Scale USA Western Psycholo gical Services
 • آزمون مرجع: The Childhood Autism Rating Scale CARS
 • عنوان:
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: همبستگي نمره مقياس با تشخيص روانپزشك كودك يا روانشناس كودك r=0/84
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي با فاصله 1 سال 88/0
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: براي ارزيابي پايايي دروني 94/0پايايي ميان ارزياب ها 71/0
 • توضیحات دیگر: 0