مقياس تشخيصی سندرم اسپرگر


Asperger Syndrome Diagnostic Scale ASDS


 • عنوان فارسی: مقياس تشخيصی سندرم اسپرگر
 • عنوان انگلیسی: Asperger Syndrome Diagnostic Scale ASDS
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: سندرم اسپرگر، اختلالات نافذ ريشه Asperger Syndrom
 • کاربرد: ارزيابی سندرم اسپرگر و علايم مرتبط با آن- کمک به تشخيص افتراقی سندرم اسپرگر با ساير اختلالات نافذ رشد و اختلالاتی با علايم مشترک
 • سازنده: براندا اسميت مايلس و همکاران Brenda Smith Myles
 • سال ساخت: 2001
 • تعداد سوال: 50
 • زیر مقیاس: دارای 5 زير مقياس شامل حوزه های زبان - اجتماعی - ناهنجاری -شناختی و حسی حرکتی
 • نحوه اجرا: توسط روانشناس بالينی يا روانپزشک کودک به صورت مصاحبه نيمه ساختار يافته - افراد 5-18 سال مبتلا به سندرم آسپرگر
 • نحوه نمره گذاری: هر سوال به صورت 0يا1توسط آزمونگر نمره گذاری می شود.
 • رفرانس: Myles, B.S et al 2001 Asperger syndrome Diagnostic Scale Examiner`s Manual. USA PRO_ ED Inc