آزمون نگهداری بينايی بنتون


Benton Visual Retention Test BVRT


 • عنوان فارسی: آزمون نگهداری بينايی بنتون
 • عنوان انگلیسی: Benton Visual Retention Test BVRT
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: حافظه بينايی، ادراک بينايی Visual Perception - Visual memory
 • کاربرد: ارزيابی حاظه بينايی، ادراک بينايی و توانايی های ديداری - ساختاری
 • سازنده: بنتون سيوان Abigail Benton Sivan
 • سال ساخت: 1946
 • تعداد سوال: 10 طرح
 • زیر مقیاس: سنجش بينايی
 • نحوه اجرا: ازمون دارای چهار فرم است که هر يک نحوه اجرای متفاوتی دارد ازمون ترسيمی است و فردی اجرا می شود- افراد 8- 69 سال
 • نحوه نمره گذاری: بر اساس راهنما و برای ترسيم آزمودنی 2 نمره ارايه می شود، يکی بر اساس تعداد بازنمايی های صحيح و نمره ی ديگر تعداد نمره خطاست و اطلاعاتی درباره تعداد انواع خاص خطاهای آزمودنی به دست می آيد.
 • رفرانس: Sivan,A. B 1992 Bentan Visoal Retention Test(5thed) Manual San Antonio, T.X:The Psychological Corporation
 • آزمون مرجع: Benton Visual Retention Test BVRT
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777ضريب همبستگي نمرات آزمون با آزمون هاي فرعي WAIS (فراخناي ارقام، مكعب ها، رمز ارقام و الحاق قطعات) در نمونه اي از افراد صدمه مغزي از 46/0 تا 62/0 بوده است.
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: ضريب پايايي ميان ارزيابها براي اجراي 97/0 C,A
 • توضیحات دیگر: 0