آزمون شکل پيچيده ری وآزمايش بازشناسی


Rey Complex Figure Test and Recognition Trial RCFT


 • عنوان فارسی: آزمون شکل پيچيده ری وآزمايش بازشناسی
 • عنوان انگلیسی: Rey Complex Figure Test and Recognition Trial RCFT
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: حافظه ديداری، بازشناسی ديداری، توانايی ديداری، فضايی
 • کاربرد: ارزيابی توانايی حافظه ديداری، توانايی ساختاری ديداری فضايی و حافظه بازشناسی ديداری
 • سازنده: جان ای ميرزJohn E. Meyers - کلی آ ميرز Kelly R. Meyers
 • سال ساخت: 1995
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس: 4 مرحله : کپی شکل ياد آوری و ترسيم پس از 3 دقيقه - يادآوری تاخيری - بازشناسی
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی به صورت ترسيم شکل و بازشناسی- اجرا انفرادی توسط روانشناس بالينی- افراد 18-89 سال
 • نحوه نمره گذاری: بر اساس راهنما، به هر شکل بر اساس صحت و مکان ترسيم آن نمرات 0-0.5، 1 يا2 داده می شود. سپس مجموع نمرات واحدهای ترسيم به عنوان نمره خام ترسيم ارائه می شود. نمرات خام از 2 تا 36 دامنه دارند.
 • رفرانس: Meyers, J.E., Meyers,K.R 1995 Rey complex Figure Test and Recognition Trial: prefessional Manual, USA: Psychological Assessment Resources
 • آزمون مرجع: Rey Complex Figure Test and Recognition Trial RCFT
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه با بررسي الگويي همبستگي هاي دروني ميان نمرات آزمون و عملكرد در WAIS-R انجام شد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: ضريب پايايي ميان درجه بندي كنندگان از 93/0 تا 99/0 در نمره دهي و تفسير نمرات آزمون بوده است. بنت-لوي 1984 لوينگ و همكاران 1990 استراس و اسپيرين1991
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي بازآزمون با محاسبه ضريب همبستگي پيرسون با ميانگين 184 روز فاصله براي ياداوري فوري 75/0 براي ياداوري تاخيري 88/0 و براي بازشناسي 87/0 بوده است
 • توضیحات دیگر: 0