پرسشنامه تجديدنظر شده رفتار دانش اموز ساترآيبرگ


Sutter- Eyberg student behavior Inventory-Revised


 • عنوان فارسی: پرسشنامه تجديدنظر شده رفتار دانش اموز ساترآيبرگ
 • عنوان انگلیسی: Sutter- Eyberg student behavior Inventory-Revised
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: مشکلات سلوکی، رفتار مخرب Disruptive Behavior - Cunduct Problem
 • کاربرد: ارزيابی مشکلات سلوکی در مدرسه
 • سازنده: شيلا آيبرگ و ژوزف ساترSheila Eyberg, PhD, and Joseph Sulter, PhD
 • سال ساخت: 1999
 • تعداد سوال: 38
 • زیر مقیاس: دو زير مقياس شدت، مشکل
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی توسط معلم تکميل می شود - کودکان و نوجوانان 2-16 سال در مهد کودک و مدرسه
 • نحوه نمره گذاری: هر سوال پرسشنامه از 1(هرگز) تا 7(هميشه) نمره گذاری می شود.
 • رفرانس: Eyberg,s. pincus, D.1999 Eyberg child Behaviour Inrentory and sutter-Eybeyberg Student Behaviour Inventory-Revised Proffessional Manual. USA Psychological Assessment Resources