آزمون حافظه ديداری پيوسته


Continuous Visual Memory Test


 • عنوان فارسی: آزمون حافظه ديداری پيوسته
 • عنوان انگلیسی: Continuous Visual Memory Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: تمايز ديداری Visual discrimination, حافظه ديداری (Visval Memory) حافظه بازشناسی ديداری(Visual recognition Memory
 • کاربرد: ارزيابی کارکرد حافظه ديداری در افراد سالم و افراد دچار صدمه مغزی
 • سازنده: دونالد تراهان Donald E.Trahan
 • سال ساخت: 1999
 • تعداد سوال: 137 كارت
 • زیر مقیاس: 3 زيرمقياس: اکتساب، بازشناسی تاخيری و تمايز ديداری
 • نحوه اجرا: توسط روانشناس بالينی به صورت انفرادی - افراد 18-91
 • نحوه نمره گذاری: هر آيتم آزمون به صورت صحيح و غلط نمره می گيرد.
 • رفرانس: Terahan, D.E Larrabee G.J 1999 Continuous Visual Memory Test Professional Manual. USA psychological Assessment Resources
 • آزمون مرجع: Continuous Visual Memory Test
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777نمرات افراد دچار ضايعه نيمكره راست به طور معني داري پايين تر از گروه كنترل بوده است و CVMT قادر به تمايز گروه سالم و دچار صدمه مغزي بود- نمراتWAIS-R همبستگي معني داري با زيرمقياس مكعب هاي WAIS نداشت كه نشان داد عملكرد درآن از توانايي ديداري - ساختاري،
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: با 7 روز فاصله: ضريب هميستگي نمرات 76/0 تا 85/0 بود
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: بر اساس نيمه زوج و فرد براي آيتم هاي تكراري در افراد دچار صدمه مغزي 98/0 و در افراد سالم 8/0 و براي آيتم هاي غير تكراري در افراد دچار صدمه مغزي 9/0 و در افراد سالم 98/0
 • توضیحات دیگر: 0