مقياس درجه بندی اوتيسم گيليام


Gilliam Autism Rating scale


 • عنوان فارسی: مقياس درجه بندی اوتيسم گيليام
 • عنوان انگلیسی: Gilliam Autism Rating scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: اوتيسم Autism
 • کاربرد: تشخيص افراد دچار اختلال اوتيسم و شدت اختلال
 • سازنده: جيمز ای گيليام James E.Giliam
 • سال ساخت: 2003
 • تعداد سوال: 56
 • زیر مقیاس: 4 زيرمقياس شامل رفتارهای کليشه ای، ارتباط، تعامل اجتماعی، اختلالات تحولی
 • نحوه اجرا: توسط والدين يا افراد آشنا با کودک در مدرسه با راهنمای روانپزشک کودک يا روانشناس تکميل می شود - افراد 3- 22 سال
 • نحوه نمره گذاری: براساس راهنمای آزمون و هر آيتم در يک مقياس ليکرتی 0 (هرگز مشاهده نشده) تا 3 (مکررا مشاهده شده) نمره می گيرد.
 • رفرانس: Gilliam, J.E 2003 Gilliam Autism Rating Scals Examiners Manual. USA: Pro.ed
 • آزمون مرجع: Gilliam Autism Rating scale
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777نمره كلي پرسشنامه يعني بهره اوتيسم با نرخ 90/0 مي تواند افراد اوتيستيك را از غير اوتيستيك تمايز دهد - همبستگي زير مقياس ها با نمره كلي مقياس از 72/0 تا 88/0
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: درجه بندي كنندگان براي نمره كلي 88/0 بوده است
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: با 2 هفته فاصله براي نمره كلي(بهره اوتيسم )88/0 بوده است
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: الفاي كرونباخ براي نمره كلي (بهره اوتيسم)96/0 بوده است
 • توضیحات دیگر: 0