آزمون ادراک ديداری بی نياز از حرکت - ويراست سوم


Motor Free Visual Perception Test- Third Edition MVPT-3


 • عنوان فارسی: آزمون ادراک ديداری بی نياز از حرکت - ويراست سوم
 • عنوان انگلیسی: Motor Free Visual Perception Test- Third Edition MVPT-3
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: ادراک ديداريVisual Perception - روابط فضاييSpatial relationship - تمايز ديداری‌ Visual discrimination
 • کاربرد: ارزيابی توانايی ادراک ديداری کلی بدون نياز به استفاده از حرکت بدنی
 • سازنده: رونالد پی کولاروسو و دونالد دی هاميل Donald D.Hammil - Ronald P.Colarusso
 • سال ساخت: 2003 ويراست سوم
 • تعداد سوال: 65 كارت
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: به صورت انفرادی- چند گزينه ای- افراد 4-95 سال
 • نحوه نمره گذاری: تعداد خطاها از نمره کل کسر شده و به صورت خام ارايه می شود. نمره خام قابل تبديل به نمره ی استاندارد و رتبه درصدی است.
 • رفرانس: Colarosso, R.P. Hammill, D.D 2003 Motor- free Visual Perception Test- Third Edition Manual, California: Academic Therapy Publications
 • آزمون مرجع: Motor Free Visual Perception Test- Third Edition MVPT-3
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777همبستگي نمره ازمون با ازمون هاي ديگر ادراك ديداري به عنوان شاخصي از اعتبار سازه: با نمره كل ازمون فراستيگ r=0/73 p=0/01
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در گروه سني 4 تا 89 بالاي 87/0 بوده است
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: براي بررسي پايايي دروني از گروه سني 4 تا 89 سال از 49/0 تا 90/0 بوده است
 • توضیحات دیگر: 0