آزمون کوتاه هوش کافمن


Kaufman Brief Intelligence Test


 • عنوان فارسی: آزمون کوتاه هوش کافمن
 • عنوان انگلیسی: Kaufman Brief Intelligence Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: هوش- هوش کلامی- هوش غير کلامی
 • کاربرد: ارزيابی هوش کلامی و غير کلامی
 • سازنده: آلن اس کافمن و نادين ال کافمن
 • سال ساخت: 1990
 • تعداد سوال: 82 آيتم از زير مقياس كلمات و 48 آيتم در زير مقياس ماتريس ها
 • زیر مقیاس: 2 زير مقياس کلمات (شامل تعاريف و لغات بيانی) وماتريس ها
 • نحوه اجرا: به صورت انفرادی، افراد 4 تا 90 سال
 • نحوه نمره گذاری: هر آيتم به صورت صحيح يا غلط نمره می گيرد و نمره خام هرزير مقياس به نمره استاندارد تبديل می شود.
 • رفرانس: Kaufman ,A.S., Kaufman N.L 1990 kaufman Brief Intelligence Test Manual, USA: American Guidance Services, Inc
 • آزمون مرجع: Kaufman Brief Intelligence Test
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777همبستگي زير مقياس لغات با IQ كلامي وكسلر بالاتر از IQ عملي بود (ميانگين 70/0 در مقابل 50/0)
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار همزمان با محاسبه همبستگي نمره كلي آزمون با نمره كلي WISC-R به دست آمده است كه80/0 و با WISC-R 0/75 بوده امده است
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: براي لغات از 86/0 تا 97/0 و براي ماتريس ها 80/0 تا 92/0
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: با محاسبه همبستگي آيتم هاي زوج و فرد در زير مقياس كلمات داراي ميانگين 92/0 و در ماتريس ها 87/0 بود
 • توضیحات دیگر: 0