پرسشنامه رفتار اجتماعی


Social Behavior Inventory SBI


 • عنوان فارسی: پرسشنامه رفتار اجتماعی
 • عنوان انگلیسی: Social Behavior Inventory SBI
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: رفتار اجتماعی Social Behaviorرفتار بين فردی Interpersonal behaviour سوء استفاده از کودک Child abuse
 • کاربرد: ارزيابی رفتارهای بين فردی در افراد دچار سوء استفاده جسمی و جنسی
 • سازنده: کوين جی گولی Kevin J.Gully
 • سال ساخت: 2003
 • تعداد سوال: 30
 • زیر مقیاس: دو زير مقياس ناسازگاری و اجتماعی بودن
 • نحوه اجرا: پرسشنامه توسط والدين يا درمانگر تکميل ميشود- افراد 3-17 سال
 • نحوه نمره گذاری: هر سوال به صورت 0-1-2 نمره گذاری می شود.
 • رفرانس: Gully, K.J 2003 Social Behaviour Inventory: Professional Manual Salt lake city,UT. Peak Ascent, L.L.C. مقاله دکتر شهريور