فهرست علايم تروما برای کودکان


Trauma Symptom Checklist for children TSCC


 • عنوان فارسی: فهرست علايم تروما برای کودکان
 • عنوان انگلیسی: Trauma Symptom Checklist for children TSCC
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: تروما، سوء استفاده جنسی، اختلال استرس پس از سانحه سوء استفاده جنسی
 • کاربرد: ارزيابی استرس پس از سانحه و علامت شناسی روانشناختی مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان
 • سازنده: جان برير John Briere
 • سال ساخت: 1996
 • تعداد سوال: 54
 • زیر مقیاس: 6 زير مقياس بالينی: اضطراب - افسردگی- خشم- استرس پس از سانحه- تجزيه- نگرانيهای جنسی
 • نحوه اجرا: خود گزارشگری تکميل پرسشنامه توسط خود فرد - افراد 8-16 سال
 • نحوه نمره گذاری: براساس راهنماو هر آيتم از 0 (هرگز) تا 3 (تقريباهميشه) نمره می گيرد.
 • رفرانس: Briere,J1996 Trauma Symptom Checklist for children Professional Manal. USA: Psychological Assessment Resources