مقياس درجه بندی خشم نوجوانان


Adolescent Anger Rating Scale


 • عنوان فارسی: مقياس درجه بندی خشم نوجوانان
 • عنوان انگلیسی: Adolescent Anger Rating Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خشم ابزاری Instrment anger- خشم واکنشيReactive anger- کنترل خشم Anger control
 • کاربرد: ارزيابی تظاهرات خشم و تمايز ميان خشم واکنشی، ابزاری و کنترل خشم
 • سازنده: د آنامک کينی برنی DeAnna Mckinnie Burney
 • سال ساخت: 2001
 • تعداد سوال: 41
 • زیر مقیاس: 3زير مقياس: خشم ابزاری- خشم واکنشی- کنترل خشم
 • نحوه اجرا: خود گزارشگری- نوجوانان 11-19 سال
 • نحوه نمره گذاری: براساس راهنما, هر سوال پرسشنامه در يک مقياس 1 تا 4 (1 به ندرت و 4 اغلب) نمره گذاری می شود. نمرات خام به نمرات T و در صدی تبديل می شوند.
 • رفرانس: Burney, D.M 2001 Adolescent Anger Rating Scale Professional Manual. USA Psychological Assessment Resources
 • آزمون مرجع: Adolescent Anger Rating Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: با محاسبه IDQ (پرسشنامه تهيه عبارت) بررسي شد.
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي پيرسون ميان زير مقياس كنترل خشم با تعدادافرادي كه با مشكلات سلوكي ارجاع شده بودند 31/0- به دست آمد. اعتبار همگرا ضريب همبستگي پيرسون ميان نمرات خشم واكنشي اين مقياس و زير مقياس مشكل در كنترل خشم در مقياس هاي بلند خودگزارشگري كانرز- ولز= 64/0
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: براي نمره كلي خشم 79/0 با دو هفته فاصله
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ثبات دروني با محاسبه آلفاي كرونباخ براي نمونه هنجاري در 3 زير مقياس آزمون 81/0 تا 92/0
 • توضیحات دیگر: 0