مقياس درجه بندی مانيای يانگ


Young Mania Rating Seale


 • عنوان فارسی: مقياس درجه بندی مانيای يانگ
 • عنوان انگلیسی: Young Mania Rating Seale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: مانيا- اختلال دوقطبی - اختلالات خلقی
 • کاربرد: ارزيابی علايم مانيک در خط پايه و در طول زمان در بيماران مانيک
 • سازنده: آرسی يانگ و همکاران R.C.Young
 • سال ساخت: 1978
 • تعداد سوال: 11 آيتم
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: به صورت مصاحبه بالينی ساختار يافته از بيماران مانيک
 • نحوه نمره گذاری: هر آيتم از مقياسی از 0 (عادی) تا 4(وضيعت شديدا غير عادی) نمره می‌ گيرد.
 • رفرانس: Sajatovic M. , Ramirez, L.F(2001) Rating Scales in Mental Health.USA: Lexi- Comp Inc
 • آزمون مرجع: Young Mania Rating Seale
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777همبستگي مقياس با ساير مقياس هاي درجه بندي مانيا مثل مقياس درجه بندي حالت مانيك در ;حد مطلوبي; بوده است
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: پايايي ميان ارزيابي ها در نمره كلي مقياس 93/0 و براي هر آيتم از 67/0 تا 95/0
 • توضیحات دیگر: 0