تست 16 عاملی شخصيت کتل


Cattle 16 personality factors


 • عنوان فارسی: تست 16 عاملی شخصيت کتل
 • عنوان انگلیسی: Cattle 16 personality factors
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Personality, Personality tests, Personality Inventory, Personality Assessment, Cattell Personality Factor Questionnaire
 • کاربرد: سنجش شخصيت افراد
 • سازنده: ريموند کتل(R.B.Cattell) همکاران
 • سال ساخت: 1950
 • تعداد سوال: 187
 • زیر مقیاس: پرسشنامه کتل جزو پرسشنامه های چند جنبه ای به حساب می آيد و از دو فرم A,B تشکيل شده است . فرمA به صورت گروهی و فرم B به صورت انفرادی اجرا می شود. فرم B زمانی مورد استفاده قرار می گيرد که آزمايشگر حدس بزندکه به آزمودنيها نمی تواند اطمينان کامل داشته باشد.
 • نحوه اجرا: فردی در حدود 30 دقيقه
 • نحوه نمره گذاری: در جدول نتايج تست لازم است بدانيم سوالها چگونه با 16 عامل شخصيت که در تست پراکنده شده اند مطابقت دارد.برای آنکه استخراج آسان باشد به کليه سوالها وزن يکسان داده شده است.اما هر پاسخ بر حسب آنکه «خوب»،«وسط» يا «بد» باشد به ترتيب با 2و1و0 نمره گذاری می شود.وقتی بدين ترتيب نمره های خام به دست آمدند می توان با مراجعه به جداول مربوطه آنها را به نمره های طرازشده تبديل کرد و سپس مستقيماً بر مبنای آنها نيمرخ ترسيم کرد.
 • رفرانس: 1)برزگر ، م (1375) – هنجاريابی پرسشنامه 16 عاملی شخصيتی کتل در دانش آموزان دبيرستانهای شيراز ، پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته سنجش و اندازه گيری – تهران – دانشگاه علامه طباطبايی . 2)عبادی،غ- دلاور،ع – و نجاريان ،ب – هنجاريابی پرسشنامه 16 عاملی شخصيت کتل
 • آزمون مرجع: Cattle 16 personality factors
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب روايي همزمان هر يك از عوامل اين پرسشنامه با عوامل آزمون 16 عاملي كتل سري 1968 برابر با 76/0 است.(به نقل از خانجاني ،ز- مهين،ه و حسيني نسب،د – 1385 – نقش عاملهاي عمقي شخصيت در استعداد و عملكرد كارآفريني ،فصلنامه علمي – پژوهشي روان شناسي دانشگاه تبريز
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: طبق گزارش بلاكسوم(1978) ارزيابي پايايي اين آزمون بر اساس همبستگي آزمون – بازآزمون به جز در موارد معدودي رضايتبخش بوده است. براي فرم A,B با فواصل 2 تا 7 روز همبستگي در دو نمونه بين 45/0 تا 93/0 گزارش شده است.(هشتمين سالنامه اندازه گيري رواني،1978 به نقل از
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Cattle 16 personality factors
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: جهت محاسبه روايي پرسشنامه شخصيتي كتل از روش روايي سازه استفاده شد.مناسبترين نوع روايي سازه براي آزمودنيهايي كه از چند عامل استفاده شده است روش تحليلي عوامل است.در اين روش ارزشهاي ويژه اي كه بالاتر از 1 مي باشد انتخاب مي شوند و هر عاملي كه ارزش بالاتر از ي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: برزگر(1375) با استفاده از چند روش ،آزمون شخصيتي كتل را مورد اعتباريابي قرارداده است. اولاً در اين مطالعه همبستگي اين آزمون با فرم سال 1968 آن و نيز با فرم ساخته شده در شيراز محاسبه شده است. حاصل محاسبه همبستگي به ترتيب ضرائب اعتبار 76/0 و 67/0 است. (برزگر
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: برزگر(1375) در پژوهشي بر روي نمونه اي از دانش آموزان دبيرستاني شيراز با استفاده از روشهاي بازآزمايي با فاصله كم ،بازآزمايي با فاصله زياد و همساني دروني به ترتيب ضرائب پايايي 65/0، 52/0 و 54/0 بدست آورد.(برزگر ، م (1375) – هنجاريابي پرسشنامه 16 عاملي شخصيت
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)عبادي و همكاران(1384) در پژوهشي كه بر روي 513 نفر از كاركنان ادارات انجام دادند پايايي آزمون به روش آلفاي كرونباخ را برابر با 51/0 بدست آوردند.(عبادي،غ- دلاور،ع – و نجاريان ،ب – هنجاريابي پرسشنامه 16 عاملي شخصيت كتل در شهر اهواز – مجله دانش و پژوهش در ر
 • توضیحات دیگر: 0