تعيين شاخص اعتياد


Opiate Treatment Index OTI


 • عنوان فارسی: تعيين شاخص اعتياد
 • عنوان انگلیسی: Opiate Treatment Index OTI
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: مصرف مواد- رفتار پر خطر- عملکرد اجتماعی- بزهکاری/ارتکاب جرم- وضيعت طبی- وضيعت روانی
 • کاربرد: تشخيص و تعين شدت اعتياد
 • سازنده: Dark S, Ward J, Hall W, Heather N, Wodak A س.دارک، ج. وارد، و.هال، ن.هيتر، آ.وداک
 • سال ساخت: 1991
 • تعداد سوال: 74
 • زیر مقیاس: سنجش شدت اعتياد- بررسی رفتارهای‌ پر خطرHIV در معتادين- بررسی بزهکاری در معتادين - سنجش وضيعت طبی و روانی در معتادين
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی- زمان لازم 20-30 دقيقه- توسط مصاحبه گر
 • نحوه نمره گذاری: براساس دستور مانوئل و نرم افزار ارائه شده توسط WHO که متعلق به مرکز ملی مطالعات اعتياد می باشد.
 • رفرانس: Dark S, Ward J,Hall W, Heather N, Wodak A. The Opiate Treatment Index OTI Rsearcher,s Manual. Nation Drug and Alcohol Research Center Technical Number 11. Sydney, National Drug and Alcohol Research Center- http://www.who.int/substance_abuse/research_tools
 • آزمون مرجع: Opiate Treatment Index OTI
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: A principal components analysis with varimax rotation was conducted on the results of many(205)complete OTI`s.As can be seen, two factors emerged from the analysis. Factor 1 may be conceptualised as ;drug using life-style; (32.56 0/0 of the variance). The
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777Coefficient alpha for each of the scales to date are as follows: HIV Risk-taking Behaviour: 0.70 Social Functioning: 0.58 Criminality: 0.38 Health: 0.76 Psychological Adjustmeent (GHQ): 0.83: Poly-drug Use: Coefficient alpha was not calculated, as it w
 • توضیحات دیگر: 0