آزمون جامع تعقيب مسير


Trial Making Test TMT


 • عنوان فارسی: آزمون جامع تعقيب مسير
 • عنوان انگلیسی: Trial Making Test TMT
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: اعمال اجرايی- برنامه ريزی- انعطاف پذيری شناختی- تغيير توجه Executive Function, Planning , Cognitive Flexibility shifting Attention
 • کاربرد: ارزيابی عملکرد مغزی- ارزيابی اختلالات توجه و برنامه ريزی- حل مساله و بررسی اعمال اجرايی(Executive functions)
 • سازنده:
 • سال ساخت: 1965
 • تعداد سوال: 10 كوشش (در اين ورژن ايراني)
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: وصل کردن دايره های حاوی اعداد و الفبا به شکل های گوناگون به همديگر- فردی- رايانه ای __ استفاده برای‌ محققين حيطه های علوم اعصاب و روانپزشکی - روانشناسی بالينی با مدرک ليسانس به بالا
 • نحوه نمره گذاری: زمان صرف شده- تعداد خطاها
 • رفرانس: