آزمون جمع سری اعداد فرمت تصويری


Paced Visual Serial Additive Task PVSAT


 • عنوان فارسی: آزمون جمع سری اعداد فرمت تصويری
 • عنوان انگلیسی: Paced Visual Serial Additive Task PVSAT
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: سرعت پردازش اطلاعات، توجه Processing Speed, Attention
 • کاربرد: ارزبابی عملکرد مغزی، سرعت پردازش اطلاعات و نگهداری توجه
 • سازنده: Sampson
 • سال ساخت: 1956
 • تعداد سوال: 2 سري 60 تايي
 • زیر مقیاس: براساس 2 ثانيه و 3 ثانيه سنجيده می شود.
 • نحوه اجرا: ديدن تصاوير اعداد از 1-9 و جمع کردن دو عدد آخر با فاصله های زمانی 2و 3 ثانيه - به کمک فرد و گزارشگر- رايانه ای و قلم و کاغذی توسط محققين حيطه های اعصاب، روانپزشکی، روانشناسی‌ بالينی با مدرک ليسانس به بالا
 • نحوه نمره گذاری: تعداد پاسخهای درست، تعداد خطای عدم سرکوب و تعداد سری 3 تايی درست
 • رفرانس: