پرسشنامه ارزيابی خطر انتقال بيماری‌های منتقله از طريق خون


The Blood Born Virus Transmission Risk Assessment Questionnair BBV-TRAQ


 • عنوان فارسی: پرسشنامه ارزيابی خطر انتقال بيماری‌های منتقله از طريق خون
 • عنوان انگلیسی: The Blood Born Virus Transmission Risk Assessment Questionnair BBV-TRAQ
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: رفتار پر خطر- تزريق- رفتار جنسی- آسيب پوست
 • کاربرد: سنجش رفتار پر خطر- ارزيابی تزريق مواد-بررسی رفتار جنسی- آسيب پوست
 • سازنده: س.فری، ج.رامبولد، ن. لينزرس Fry,C. Rumbold,G. Lintzeris,N
 • سال ساخت: 1998
 • تعداد سوال: 34
 • زیر مقیاس: رفتار مربوط به تزريق - رفتارهای‌جنسی- اعمال آسيب به پوست
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی- توسط مصاحبه گر
 • نحوه نمره گذاری: براساس دستور مانوئل و نرم افزار ارائه شده توسط WHO که متعلق به مرکز ملی مطالعات اعتياد می باشد.
 • رفرانس: Fry C Rumbold G, Lintzeris N(1998). The Blood-Borne Virus Transmission- http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/bloodbornevirusriskassessment/en/index.html