پرسشنامه هويت مذهبی(اسلامی)


Religious(Islamic) Identity Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه هويت مذهبی(اسلامی)
 • عنوان انگلیسی: Religious(Islamic) Identity Questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: تعيين ميزان هويت مذهبی(اسلامی) افراد
 • سازنده: پرسشنامه مذکور توسط رحيمی نژادو احمدزاده(1374) و به سفارش معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش و با نظارت حيدرعلی هومن طراحی و اجرا شده است
 • سال ساخت: 1374
 • تعداد سوال: 67
 • زیر مقیاس: 32 سؤال اين پرسشنامه به مقياس هويت مذهبی و 25 سؤال به نفی هويت مذهبی و 10 سؤال آن به مقياس دروغ سنج مربوط می شود..مقياس هويت مذهبی شامل اعتقاد به نقش مثبت دين و خصوصاً اسلام بر زندگی بهتر انسان،احساس خوشحالی و افتخار از مسلمان بودن و عمل به دستورات اسلامی
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: بصورت بلی - خير
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Religious(Islamic) Identity Questionnaire
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: واعتبار ضريب آلفاي كرونباخ در مقياس هويت مذهبي 90/. و در مقياي نفي هويت مذهبي 84/. بدست آمده است. (رحيمي نژاد،عباس(1377).بررسي رابطه ميان هويت،حرمت نفس و اضطراب در گروهي از دانشجويان پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم. )
 • توضیحات دیگر: 0