ازمون دسته بندی کارت های ويسکانسين(WCST)


Wisconsin Card Sorting Test


 • عنوان فارسی: ازمون دسته بندی کارت های ويسکانسين(WCST)
 • عنوان انگلیسی: Wisconsin Card Sorting Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: يک تست استاندارد نوروسايکولوژيک که برای اندازه گيری مهارتهای حل مسئله ،طبقه بندی،تفکر انتزاعی،توانايی نگهداری مفاهيم و انعطافپذيری شناختی که به عملکرد قسمت پيشانی مغز يا لوب فرونتال نسبت داده می شود به کار می رودارزيابی ناحيه پره فرونتال مغزتعيين رفتار ان
 • سازنده: گرانت و برگ
 • سال ساخت: 1848
 • تعداد سوال: 64 كارت
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Wisconsin Card Sorting Test
 • عنوان: پايايي فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون به روش بازآزمايي در جمعيت ايراني 85/0 گزارش شده است . (نادري،1385، برريس پردازش اطلاعات و برخي از عملكردهاي نوروسايكولوژي مبتلايان به اختلال وسواس فكري و عملي – پايان نامه كارشناسي ارشد انستيتو روانپزشكي تهران
 • توضیحات دیگر: 0