مقياس تنهايی


The Loneliness Scale


 • عنوان فارسی: مقياس تنهايی
 • عنوان انگلیسی: The Loneliness Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Loneliness, Social isolation, child, (child, Abandoned), child behavior
 • کاربرد: احساس کودک از تنهايی و نارضايتی اجتماعی وی را ارزيابی می‌کند.
 • سازنده: اشر، هايمل و رنشاو Asher, Hymel, Renshow
 • سال ساخت: 1984
 • تعداد سوال: 24 ماده
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی - جمعی
 • نحوه نمره گذاری: دامنه نمره بين 16 تا 80 است. براساس مقياس نمره‌بندی ليکرت نمره گذاری ميشود و هر سوال بين 1 تا 5 نمره می‌گيردو از 24 ماده به 16 ماده نمره داده می‌شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: The Loneliness Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: - ضريب پايايي با استفاده از روش دو نيمه كردن 83/0=r بود.) با استفاده از روش اسپيرمن-براون، ضريب پايايي 91/0 و همچنين با استفاده از روش دو نيمه كردن گاتمن 91/0= r بود. (اشر، هايمل و رنشاو،1984) Asher Steven R. Hymed, sherlly, Renshaw, Peber D. (1984). Lone
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: The Loneliness Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: - ضريب پايايي بدست آمده با روش بازآزمايي با فاصله 25 روز بر روي 41 دانش‌آموز يك مدرسه راهنمايي دخترانه 49/0=r بود.( آمالي خامنه،1373) شهره آمالي خامنه (73-1372) بررسي و مقايسه ميزان كارآيي روش جرات آموزي و روش جرات آموزي توام با بازسازي شناختي برروي برخي
 • توضیحات دیگر: 0