ابزار سنجش خانواده


Family assessment device (FAD)


 • عنوان فارسی: ابزار سنجش خانواده
 • عنوان انگلیسی: Family assessment device (FAD)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Family, Family characteristics, Family relation, Family therapy
 • کاربرد: عملکرد خانواده
 • سازنده: بارکر Barker
 • سال ساخت: 1987
 • تعداد سوال: 53
 • زیر مقیاس: - حل مشکل، 2- ارتباط، 3- نقش‌ها، 4- واکنش‌های عاطفی، 5- مشارکت عاطفی، 6- مهار رفتار، در مقياس FAD يک بعدکلی هم وجود دارد که مقياس عمومی درنظر گرفته شده.
 • نحوه اجرا: می‌توان يا به صورت گروهی يا انفرادی اجرا کرد.
 • نحوه نمره گذاری: سوال‌های 1،2، 3، 8، 10، 14، 15، 16، 20، 22، 23، 24، 28، 29،‌ 34، 36، 37، 38، 39، 44، 47، 50، 52، در جهت منفی نمره‌گذاری می‌شوند يعنی کاملاً موافقم =1 ، موافقم=2 ، مخالفم= 3 ، کاملاً‌ مخالفم= 4. و سوال‌های 4، 5‌، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 17، 18، 19، 21، 25، 26، 27، 30، 31، 32، 33، 35، 40، 41، 42، 45، 46، 48، 49، 51، 53، در جهت مثبت نمره‌گذاری می‌شوند. يعنی کاملاً موافقم= 4، موافقم= 3، مخالفم= 1.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Family assessment device (FAD)
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي مقياس‌ها 75/0 (اپشتاين 1991، به نقل از نجاريان، 1374) نجاريان، فرزانه (1374)، بررسي ويژگيهاي روان‌سنجي FAD . پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني دانشگاه آزاد رودهن.
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Family assessment device (FAD)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: - نوروزي ضريب هماهنگي مقياس‌هارا بين 45/0 تا 87/0 و براي كل مقياس 93/0 گزارش كرده. (نوروزي ،1377) * نوروزي، (1377)، تاثير عملكرد خانواده در ميزان ابتلا نوجوانان به مسايل رواني پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني دانشگاه آزاد رودهن. - اعتبار كل مقيا
 • توضیحات دیگر: 0