سازگاری با ديابت D.A.S


Diabetic Adjustment scale


 • عنوان فارسی: سازگاری با ديابت D.A.S
 • عنوان انگلیسی: Diabetic Adjustment scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Social adjustment, Attitude, Diabetes, adaptation, psychology.
 • کاربرد: سازگاری با ديابت را در روابط خانوادگی، رابطه با دوستان، تعارضهايی که فرد در ارتباط با وابستگی و مستقل بودن دارد، تصوير بدنی و نگرش نسبت به بيماری ديابت را در 5 محدوده می‌سنجد و کاملاً نشان می‌دهد چگونه ديابت روی روش‌زندگی جوان و نحوه سازگاری او اثر می‌گذا
 • سازنده: ساليوان Sullivan
 • سال ساخت: 1978
 • تعداد سوال: 33 آيتم
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: از مصاحبه با جوانان ديابتی، والدينشان ، پزشک معالج و افراد وابسته به اين جوانان به دست می آيد.
 • نحوه نمره گذاری: پاسخهايی که سازگاری مثبت با ديابت را نشان می‌دهد نمره 1 و به پاسخهايی که سازگاری منفی با ديابت را نشان می‌دهد صفر تعلق می‌گيرد
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Diabetic Adjustment scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: با روش بازآزمايي روي 15 جوان ديابتي بعد از 5 هفته 73/0 بوده است. (جواهري زاده، 1374). جواهري زاده، روشنك (1374). بررسي پاره‌اي از متغيرهاي روانشناختي – اجتماعي موثر در كنترل ديابت در نوجوانان ديابتي نوع (1) و مقايسه آن با جوانان غير ديابتي. پايان نامه كار
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Diabetic Adjustment scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اين پرسش‌نامه همبستگي بالايي با پرسشنامه عزت نفس رزنبرگ و پرسشنامه افسردگي يك نشان داده است .(ساليوان،1979) • Sallivan, B.J.(1979). Adjustment in Diabetic Adolescent girls: Adjustment, self esteem and depression psychosomatic Medicine, 41.pp-127-132.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: • ضريب آلفاي 85/0 گزارش شده . (ساليوان ،1979) Sallivan, B.J.(1979). Adjustment in Diabetic Adolescent girls: Adjustment, self esteem and depression psychosomatic Medicine, 41.pp-127-132.
 • توضیحات دیگر: 0