پرسشنامه دردهای مزمن


Chronic pain Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه دردهای مزمن
 • عنوان انگلیسی: Chronic pain Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Pain, Pain measurement.
 • کاربرد: سنجش ميزان درد
 • سازنده: محمدعلی محمديان
 • سال ساخت: 1374
 • تعداد سوال: 25 آيتم و يك تصوير
 • زیر مقیاس: جسمی- حسی، احساسی – هيجانی، شناختی ارزيابانه.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، فردی، آزمودنی پس از خواندن هر گويه می‌تواند شدت و ضعف خصوصيتی از درد را که در آن‌گويه نظربوده ، ‌در يک مقياس شش گزينه‌ای تعيين کند.
 • نحوه نمره گذاری: گزينه‌ها به ترتيب عبارتند ازاصلاً، خيلی کم، کم، متوسط، زياد و خيلی زياد. به هر يک از اين گزينه‌ها؛ ارزش عددی تعلق می‌گيرد. که به ترتيب عبارتند از: صفر، يک، دو، سه، چهار، پنج. نمره بيشتر به معنی احساس درد بيشتر است. آزمونگر ارزش‌های عددی مربوط به گزينه‌های انتخاب شده را با هم جمع نموده و چهار عدد بدست می‌آيد. يک نمره در بعد جسمی – حسی، يک نمره در بعد احساسی- هيجانی، يک نمره در بعد شناختی – ارزيابانه. مجموع اين سه نمره عددی را به دست می‌دهد که نشان دهنده شدت کلی درد تجربه شده در شخص دردمند است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Chronic pain Inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوا دارد. (محمديان، 1374) محمديان، محمدعلي (1374). ماهيت عوامل روانشناختي و مهارت‌هاي مقابله‌اي در افراد قطع عضو مبتلا به درد اندام شبح‌وار. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. انستيتو روانپزشكي تهران.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمون: 0.98 كه در سطح 95 درصد معنادار است (محمديان، 1374) محمديان، محمدعلي (1374). ماهيت عوامل روانشناختي و مهارت‌هاي مقابله‌اي در افراد قطع عضو مبتلا به درد اندام شبح‌وار. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. انستيتو روانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0