مقياس نگرش مسئوليت RAS


Responsibility attitude scale


 • عنوان فارسی: مقياس نگرش مسئوليت RAS
 • عنوان انگلیسی: Responsibility attitude scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Social responsibility, Obsessive behavior, Existentialism, Attitude.
 • کاربرد: بررسی اعتقادات شخص در مورد مسئوليت
 • سازنده: سالکووسکيس
 • سال ساخت: 2000
 • تعداد سوال: 26
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: از شخص خواسته می‌شود مشخص کند تا چه اندازه با عباراتی که در پرسش‌نامه وجود دارد موافق است.
 • نحوه نمره گذاری: ماده‌های پرسشنامه براساس يک مقياس هفت درجه‌ای از کاملاً مخالفم تا موافقم نمره‌گذاری می‌گردد که در آن به کاملاً مخالفم نمره 1 و به کاملاً موافقم نمره 7 تعلق می‌گيرد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Responsibility attitude scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي از طريق بازآزمون 0/95 (عليلو،1382) عليلو،مجيدمحمود.(1382). بررسي الگوهاي شناختي پردازش هيجاني در اختلال وسواسي- اجباري. دكتري تخصصي روان شناسي باليني. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: همساني دروني براساس آلفاي كرونباخ 0/89 .(به نقل از صلواتي ،1381) صلواتي، مژگان (1381)، بررسي نگرش مسئوليت در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي – اجباري. پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني. انستيتو روان‌پزشكي تهران.
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: از طريق دونيمه‌سازي با استفاده از فرمول اسپيرين –براون در نيمه اول 0/84 و در نيمه دوم 0/85 بوده. (صلواتي ،1381) صلواتي، مژگان (1381)، بررسي نگرش مسئوليت در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي – اجباري. پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني. انستيتو روان‌پ
 • توضیحات دیگر: 0