شاخص توصيف شغل JDI


Job-Descriptive Index


 • عنوان فارسی: شاخص توصيف شغل JDI
 • عنوان انگلیسی: Job-Descriptive Index
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Job description, Job satisfaction, Employment, work place.
 • کاربرد: بررسی ميزان رضايت شغلی کارکنان
 • سازنده: اسميت، کنتدال، هيولين
 • سال ساخت: 1969
 • تعداد سوال: 83
 • زیر مقیاس: 5 نوع خشنودی: 1) ماهيت کار، 2) سرپرستی، 3) حقوق، 4) ترفيعات، 5) همکاران را می‌سنجد
 • نحوه اجرا: آزمودنی بايد پس از خواندن هر عبارت يکی از سه پاسخ «بله»، «نه»، «نمی‌دانم» را انتخاب کند.
 • نحوه نمره گذاری: نمره‌دهی با استفاده از مقياس ليکرت از نمرات 2-1-0 ،به تناسب سؤال.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Job-Descriptive Index
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب همبستگي براي نمره كل اين پرسشنامه با پرسشنامه خشنودي شغلي كوئين سيارد 0/66 و براي خرده آزمون‌ها بين 0/33 تا 0/71.(ارشدي ،1369؛ به نقل از ويسي،1378) ويسي،مختار.(1378). رابطه بين استرس شغلي و سلامت روان با توجه به اثرات تعديل كننده سرسختي و حمايت اجتما
 • توضیحات دیگر: 0