رضامند زناشويی


Marital Satisfaction


 • عنوان فارسی: رضامند زناشويی
 • عنوان انگلیسی: Marital Satisfaction
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Marriage, Marital status, spouse, divorce, personal satisfaction.
 • کاربرد: تعيين سطح رضامندی زناشويی
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 49
 • زیر مقیاس: 4 مقياس جاذبه،‌تفاهم، نگرش، سرمايه‌گذاری
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، چهارگزينه‌ای، جمعی
 • نحوه نمره گذاری: دامنه نمرات بين 196-49 است. ميانگين نمرات 117 ميباشد (ليکرت 1 تا 4) نمرات يک انحراف معيار بالاتر از ميانگين نشانگر رضامندی زناشويی است و نمرات يک انحراف معيار پائين تر از ميانگين نشانگر عدم رضامندی زناشويی می‌باشد.
 • رفرانس: