پرسشنامه منابع و استرس


Questionnaire on Resources and Stress (QRS)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه منابع و استرس
 • عنوان انگلیسی: Questionnaire on Resources and Stress (QRS)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Stress, Stress, Psychological, Mental Retardation
 • کاربرد: اين پرسشنامه ابزاری عينی است در اندازه‌گيری استرس اعضا خانواده‌هايی که دارای فرزند مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی يا ساير معلوليتها و يا بيمار مزمن هستند
 • سازنده: هالروئيد Halroyd
 • سال ساخت: 1974
 • تعداد سوال: 285 سوال فرم بلند و 57 سوال فرم كوتاه .
 • زیر مقیاس: شامل 15 مقياس تعيين منطق و يک دروغ‌سنج که مسائل کلی زير را بررسی می‌کند. مشکلات والدين، مشکلات عملکردی خانواده و مشکلاتی که والدين در کودک می‌بينند.
 • نحوه اجرا: به صورت صحيح و غلط پاسخ داده می شود.قلم و کاغذی.
 • نحوه نمره گذاری: 222 آيتم آن قابل نمره‌گذاری است .
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Questionnaire on Resources and Stress (QRS)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي: ضريب پايايي اين پرسشنامه روي نمونه‌اي متشكل از 12 نفر از والدين كه نيمي از پدران و نيمي ديگر مادران و كودكان عقب مانده به روش بازآزمايي و به فاصله 10 روز انجام داد ضريب همبستگي نمره استرس پدران دردوبار اجراي تست مساوي با 96/0 و براي مادران 94/0 و
 • توضیحات دیگر: 0