شاخص تنيدگی والدين P.S.I


Parenting Stress Index (PSI)


 • عنوان فارسی: شاخص تنيدگی والدين P.S.I
 • عنوان انگلیسی: Parenting Stress Index (PSI)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Parenting, stress, psychological stress.
 • کاربرد: ارزيابی تنيدگی در نظام والدين – کودک
 • سازنده: آبيدين Abidin
 • سال ساخت: 1967
 • تعداد سوال: 120
 • زیر مقیاس: 14 خرده مقياس.6 مقياس در قلمرو کودکی، 7 مقياس در قلمرو والدينی، 1 مقياس استرس کلی زندگی. [قلمرو کودکی: سازش‌پذيری 11 ماده، پذيرندگی 7ماده، فزون‌طلبی 9 ماده، خلق 5 ماده، بی‌توجهی/فزون کشی 9 ماده، تقويت گری 6 ماده. قلمرو والدين شامل 54 ماده: افسردگی 9 ماده،
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی – فردی
 • نحوه نمره گذاری: نحوه نمره‌گذاری پاسخ‌های آزمودنی به هر ماده در دامنه‌ای بين 1 تا 5 نمره‌گذاری می‌شود که نمره 1 کاملاٌ موافقم و نمره 5 کاملاً مخالفم را دربرمی‌گيرد. در بعضی ماده‌ها نمره‌گذاری برعکس انجام می‌شود وفرايند تفسير نتايج مقياس تنيدگی والدينی از بررسی نمره کلی مقياس (قلمروهای کودک و والدين) آغاز می‌شود پس از آن نتايج زير مقياس‌هايی که در هر قلمرو قرار دارند مورد تحليل قرار خواهد گرفت. والدينی که در اين مقياس 267 نمره يا بيشتر به دست می‌آورند بِی‌ترديد بايد از رهنمودهای روانشناختی برخوردار شوند. طيف هنجاری نمره کلی تقريباً با ملاک‌هايی 15 تا 80 مطابقت دارد .گاهی به رغم آن که نمره کلی پاره‌ای ار والدين دراين گستره قرار دارد اما در يک قلمرو خاص، نمراتی بالاتر با پايين‌تر از طيف بهنجار بدست می‌آورند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Parenting Stress Index (PSI)
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون در دو قلمرو بين 9/0 تا 93/0 بوده است(دادستان، 1378)
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Parenting Stress Index (PSI)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: با روش آزمون بازآزمون در دو قلمرو وكودك و والدين ضريب همبستگي 81/0 و 7/0 بدست آورده است (دادستان، 1378)
 • توضیحات دیگر: 0