سياهه تجارب زندگی LES


Life Experiences Survey


 • عنوان فارسی: سياهه تجارب زندگی LES
 • عنوان انگلیسی: Life Experiences Survey
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Life change event, family characters
 • کاربرد: سنجش استرس‌های زندگی. سنجش رويدادهای تجربه شده زندگی
 • سازنده: ساراسون و همکاران Sarason, Johnson, Siegel
 • سال ساخت: 1978
 • تعداد سوال: 58 ماده 3 فضاي خالي كه براي ساير رويدادهاي تجربه شده است
 • زیر مقیاس: LES‌امکان مشحص کردن رويدادهای اختصاصی مربوط به حوزه روابط بين فردی و حوزه پيشرفت و موفقيت را می‌دهد. کاومن و ديسمن (1998)، 20 ماده LES را مختص رويدادهای مرتبط با روابط بين فردی و 12 ماده را مرتبط با پيشرفت و موفقيت تشخيص داده‌اند.
 • نحوه اجرا: برای اجرای LES از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود که ابتدا در مقابل هر يک از رويدادهايی که طی يک سال گذشته تجربه کرده‌اند علامت بزند. (با مشخص کردن محدوده زمانی 6-0 ماه يا 12-7 ماه گذشته) قلم کاغذی، فردی.
 • نحوه نمره گذاری: ميزان مثبت و منفی بودن رويدادها را در يک مقياس 7 نمره‌ای از 3- تا 3 درجه‌بندی می کنند: 3 اثر فوق‌العاده مثبت، 2 = اثر مثبت متوسط، 1 = تاحدودی مثبت، 0 = بدون تاثير، 1- = تا حدودی منفی، 2- = اثر منفی در حد متوسط و 3- = اثر فوق‌العاده منفی. از مجموع نمره رويدادهای منفی، نمره استرس‌های زندگی تجربه شده توسط فردبدست می‌آيد.
 • رفرانس: