رويدادهای مهم زندگی (CIEI)


Chief life Events Inventory (CIEI)


 • عنوان فارسی: رويدادهای مهم زندگی (CIEI)
 • عنوان انگلیسی: Chief life Events Inventory (CIEI)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Life change event, Stress psychological
 • کاربرد: ارزيابی ميزان حوادث استرس‌زای زندگی افراد.
 • سازنده: پيکل Paykel
 • سال ساخت: 1971
 • تعداد سوال: 65
 • زیر مقیاس: تعداد عوامل استرس‌زا، ميزان استرس
 • نحوه اجرا: آزمودنی بايد رويدادهايی را که شخصاً تجربه‌کرده است علامت بزند. افراد رويدادهايی که شخصاً تجربه کرده‌اند علامت می‌زنند و سپس شدت ناراحتی و ميزان فشارروانی خود را در زمان آن رويداد تعيين می‌کنند.
 • نحوه نمره گذاری: دو نمره مربوط به هرآزمودنی به دست می‌آيد: 1- نمره مربوط به تعداد عوامل فشارزا در طول 2 سال گذشته و قبل از آن که در صورت وجود هر عامل نمره يک و به پاسخ خير نمره صفر تعلق می‌گيرد. در نتيجه تعداد رويدادها در هر فرد بين صفر تا 61 متغير است. 2-نمره مربوط به ميزان استرس وارده که براساس مقياس ليکرت پنج گزينه‌ای (هيچ، کم، متوسط، زياد، به شدت) افراد مورد مطالعه شدت فشارزا بودن هر رويداد را در 5 گزينه فوق تشخيص می‌نمايند. برای هر پاسخ نمره‌های بين صفر تا 4 درنظر گرفته شده است. بنابراين دامنه تغيير نمره بين صفر تا 244 است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Chief life Events Inventory (CIEI)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777از نظر محتوي از كارايي فراواني برخورد است.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: از طريق دوباره سنجي بر روي يك نمونه 30 نفري كه تعداد رويدادها استرس‌زا 79/0 مي‌باشد. از طريق بازآْزمايي روي 15 نفر رويدادهاي استرس ‌زاي زندگي و در ارزيابي استرس رويدادهاي زندگي 82/0 مي‌باشد.
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Chief life Events Inventory (CIEI)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي 78/0 از طريق بازآْزمايي براي تعداد رويدادها و 82/0 براي ميزان استرس(پورشهباز، 1372) پورشهباز، عباس (1372)، رابطه بين ارزيابي ميزان استرس، رويدادهاي زندگي و تيپ شخصيتي در بيماران مبتلا به سرطان خون. پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني ته
 • توضیحات دیگر: 0