دست مسلط آنت


Annetts hand preference questionnaire


 • عنوان فارسی: دست مسلط آنت
 • عنوان انگلیسی: Annetts hand preference questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Hand Strength
 • کاربرد: دست برتری
 • سازنده: آنت Annette
 • سال ساخت: 1967
 • تعداد سوال: 12
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: نمره 2 برای ترجيح دست راست در تمام مواقع. نمره 1 برای ترجيح دست راست در اغلب موارد. نمره صفر برای عدم به کارگيری دست‌ها. نمره 2- ترجيح دست چپ در تمام مواقع. نمره 1- ترجيح دست چپ در اغلب مواقع. دامنه نمرات از 24 – برای چپ دستی کامل تا 24 راست دستی کامل. اشخاصی که نمره 9 يا بيشتر در آزمون کسب کنند راست دست و نمرات بين 8 تا 9- بدون ترجيح دست برتری (مختلط). نمرات 9- يا کمتر. چپ دست تلقی می‌شوند. - هر سؤال بر اساس يک مقياس پنج نقطه‌ای نمره‌گذاری می‌شود، بدين‌ترتيب که برای هرسؤال، ترجيح آزمودنی در استفاده از دست راست يا چپ پرسيده می‌شود و براساس پاسخ آزمودنی نمره‌گذاری می‌گردد.
 • رفرانس: