خطاهای شناختی CET


Cognitive Error Test (CET)


 • عنوان فارسی: خطاهای شناختی CET
 • عنوان انگلیسی: Cognitive Error Test (CET)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Cognition, concept formation, cognitive therapy Bias.
 • کاربرد:
 • سازنده: داوود کربلايی و محمدميگونی
 • سال ساخت: 1380
 • تعداد سوال: 50
 • زیر مقیاس: 10 مقياس: 1- تفکر همه يا هيچ. 2- فيلتر ذهنی (منفی‌بينی). 3- تعميم افراطی. 4- نتيجه‌گيری عجولانه. 5- برچسب زدن به ديگران. 6- بی‌توجهی به امر مثبت. 7- فاجعه‌سازی (بزرگ‌نمايی). 8- عبارات بايدها (الزامات). 9- استدلال احساسی. 10- شخصی سازی (خودمقصربينی).
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی .: برای هر خطاهای شناختی ده‌گانه پنج گزينه مناسب تدوين شده است. از آزمودنی خواسته می‌شود با تصورذهنی و قراردادن خود در فضای ترسيم شده به شکل خيالی، از بين 5 حالت تنها برای هر عنوان يکی را به دلخواه انتخاب نمايد.
 • نحوه نمره گذاری: پاسخ کاملاً موافق 4 نمره، موافق 3 نمره، بی‌نظر 2 نمره، مخالف 1 نمره و کاملاً مخالف صفرنمره تعلق می‌گيرد. نمرات بالا در گزينه‌های کاملاٌ موافق وموافق در مفايسه با هنجارآزمون دلالت بر وجود خطای مذکور دارند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Cognitive Error Test (CET)
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ميانگين ضريب همبستگي كلي بين پاسخ‌هاي نوبت اول و نوبت دوم به فاصله دو هفته و از هر جنس 20 نفر براي خانمها 61/0 و براي آقايان 67/0 و ميانگين ضريب همبستگي كل نمرات هر دو جنس 64/0 تعيين گرديد. (كربلايي 1380) داود كربلائي، محمد ميگوني، (1380). بررسي مقدماتي ر
 • توضیحات دیگر: 0