حمايت اجتماعی


Social support


 • عنوان فارسی: حمايت اجتماعی
 • عنوان انگلیسی: Social support
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Social support
 • کاربرد: سنجش ميزان حمايت اجتماعی
 • سازنده: شعله نمازی
 • سال ساخت: 1373
 • تعداد سوال: 16
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: ده سؤال آن چهارگزينه‌ای و بقيه به صورت بلی و خير می‌باشد (زياد، متوسط، کم، اصلاً)
 • نحوه نمره گذاری: نمره فرد در ده سوالی که 4 گزينه ای، بين صفر و 3 متغير باشد. جواب‌های بلی خير نيز به صورت صفر و يک نمره‌گذاری می‌شوند. نمره کل فرد حاصل جمع نمرات فرد در هر سوال می‌باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Social support
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: از روش دوباره سنجي بر روي 30 نفر در فاصله زماني 15 روز محاسبه و برابر 98/0 بدست آمده ضريب بسيار بالايي است (نمازي 1373) نمازي، شعله (1373)، بررسي نقش تعدادي از متغيرهاي روان‌شناختي و دموگرافيك در افسردگي پس از زايمان . پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي
 • توضیحات دیگر: 0