پرسشنامه رفتارهای حمايت‌گرانه اجتماعی ISSB


Inventory of social supportive Behaviors


 • عنوان فارسی: پرسشنامه رفتارهای حمايت‌گرانه اجتماعی ISSB
 • عنوان انگلیسی: Inventory of social supportive Behaviors
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Social support, social behavior.
 • کاربرد: سنجش حمايت اجتماعی
 • سازنده: باررا Barrera
 • سال ساخت: 1981
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس: ندارد.
 • نحوه اجرا: به روش باررا از پاسخ دهنده خواسته می‌شود که هر يک از ماده ها را بخواند و فراوانی وقوع هر يک از رفتارهای مرتبط يا ماده مورد نظر را در طی يک ماه گذشته برروی يک مقياس ليکرت 5 نمره‌ای (5-1) نمره‌گذاری نمايد: نمره 1= هيچگاه، نمره 2= يک تا دو بار در ماده، 3= تق
 • نحوه نمره گذاری: به روش پيکو (1998) از پاسخ دهنده خواسته می‌شود تا فراوانی وقوع ماده‌ها از طی 12 ماه گذشته با استفاده از مقياس درجه‌بندی ليکرت از صفر تا سه نمره‌گذاری کند؛ 0= هيچگاه، 1= به ندرت، 2= گاهی، 3= اغلب اوقات
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Inventory of social supportive Behaviors
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي ISSB با خرده مقياس پيوستگي مقياس محيط خانوادگي موس مثبت و معني‌دار (36/0) است (باررا و ديگران، 1981؛ نقل از بخشاني، 1381)) بخشاني، نورمحمد (1381). بررسي ابعاد شخصيتي، رويدادهاي استرس‌زاو حمايت اجتماعي در افراد افسرده: آزمون مدل شناختي افسردگي .پاي
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Inventory of social supportive Behaviors
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي منفي و معنا دار با افسردگي (بخشاني، 1381) بخشاني، نورمحمد (1381). بررسي ابعاد شخصيتي، رويدادهاي استرس‌زاو حمايت اجتماعي در افراد افسرده: آزمون مدل شناختي افسردگي .پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني . انستيتو روانپزشكي تهران.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: بازآزمون 97/0 اجرا به فاصله يك هفته (بخشايي، 1381) بخشاني، نورمحمد (1381). بررسي ابعاد شخصيتي، رويدادهاي استرس‌زاو حمايت اجتماعي در افراد افسرده: آزمون مدل شناختي افسردگي .پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني . انستيتو روانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0