کيفيت روابط


Quality of relationship inventory (QRI)


 • عنوان فارسی: کيفيت روابط
 • عنوان انگلیسی: Quality of relationship inventory (QRI)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Family, quality of life, family relation, parent-child relation, marriage, spouse.
 • کاربرد: سنجش حمايت اجتماعی، عمق روابط، روابط تعارضی/ حمايتهای دريافتی از روابط با افراد مهم زندگی.
 • سازنده: پيرس و همکاران
 • سال ساخت: 1991
 • تعداد سوال: 29 (7: حمايت اجتماعي، 6: عمق روابط، 12: روابط تعارضي، 4 ماده باقي‌مانده نمره‌گذاري نمي‌شود)
 • زیر مقیاس: دارای سه خرده مقياس است که علاوه بر حمايت اجتماعی دريافتی از والدين، همسر و دوستان، تعارض‌های بين فردی و عمق روابط با آنان را نيز می‌سنجند. (حمايت اجتماعی – عمق روابط- روابط تعارضی)
 • نحوه اجرا: خودسنجی. از آزمودنی خواسته می‌شود هر کدام از سؤالهای مقياس‌ها را در رابطه با والدين، همسر و حداقل 4 نفر از افرادی که وی آن‌ها را مهم و نه لزوماً مثبت در زندگی می‌شناسد براساس پاسخنامه درجه‌بندی شده علامت بزند.
 • نحوه نمره گذاری: نمره‌گذاری برای هر مقياس جداگانه محاسبه می‌شود. بنابراين، اين پرسشنامه دارای 9 نمره‌ی جداگانه است(حمايت، تعارض). عمق رابطه با درنظرگرفتن سه منبع والدين، همسر ودوستان) که هر مقياس با توجه به تعداد سؤال‌های آن و اينکه هر سؤال از 1 تا 4 درجه‌بندی شده است، نمره‌ی فرد محاسبه می‌گردد. با توجه به اين امر که آزمون دارای سه مقياس جداگانه می‌باشد و روابط با سه منبع والدين، همسر و دوستان رامی‌سنجد. قبل از اجرای آزمون از آزمودنی خواسته می‌شود ، تعدادی از دوستان را به‌طور ذهنی درنظر داشته باشد. اين دوستان لزوماً نبايد تأثير مثبت در زندگی آنان داشته باشند و می‌توانند از جمله دوستانی باشند که تاثير مهم در زندگی فرد داشته‌اند. سپس از آزمودنی خواسته می‌شود در مقابل هر يک از ماده‌ها براساس يک 4 درجه‌ای از نمره صفر به معنی «هيچ» تا نمره 3 به معنی «زياد» ارتباط خويش را مشخص نمايد. سپس براساس مبنای نظری آزمون سه نمره ميانگين مستقل برای مقياس‌های حمايت اجتماعی، روابط تعارضی و عمق روابط 9 نمره ميانگين مستقل برای حمايت والدين، همسر، دوستان، برای روابط متعارض والدين، همسر و دوستان و عمق روابط با والدين همسر و دوستان به دست می‌آيد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Quality of relationship inventory (QRI)
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفا براي حمايت اجتماعي، تعارض و عمق در مورد مادر به ترتيب 83/0، 88/0، 83/0 و براي پدر به ترتيب 88/0 ، 88/0، 86/0 و براي دوستان به ترتيب 85/0، 91/0 و 84/0 بود كه نتايج رضايت‌بخشي بود (پيرس ، ساراسون، ساراسون 1991، نقل از هوشمند لايقي، 1376) لايقي، هو
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Quality of relationship inventory (QRI)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوا توسط چند متخصص روان‌شناس تأييد شده (هوشمند لايقي، 1376)
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي به روش بازآزمايي 831/0 براي كل پرسشنامه و براي خرده مقياس حمايت اجتماعي 706/0=r ، عمق روابط696/0 = r و روابط تعارضي 827/.=r . حسيني قدمگاهي (1376) حسيني قدمگاهي، جواد (1376)، كيفيت روابط اجتماعي، ميزان استرس وراهبردهاي مقابله با آن در بيماران كرونر
 • توضیحات دیگر: 0