مقياس رفتار انطباقی واينلند (VABS)


Vineland Adaptive Behavior Scale


 • عنوان فارسی: مقياس رفتار انطباقی واينلند (VABS)
 • عنوان انگلیسی: Vineland Adaptive Behavior Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Adaptation, Psychological, Social adjustment.
 • کاربرد: کفايت شخصی و اجتماعی افراد را از بدو تولد تا بزرگسالی ارزيابی می‌کند.
 • سازنده: دال
 • سال ساخت: 1965
 • تعداد سوال: داراي 3 فرم است (فرم زمينه‌يابي 297 سؤال) (فرم گسترده 577 سؤال) (فرم آموزشگاهي 244ماده)
 • زیر مقیاس: فرم زمينه‌يابی : حوزه ارتباطی- حوزه مهارت‌های زندگی روزمره – حوزه اجتماعی‌شدن- حوزه رفتار ناسازگار
 • نحوه اجرا: مصاحبه با فرد سوم يا فرد پاسخگو که با رفتارهای آزمودنی آشنا باشد صورت می‌گيرد. و يا با خود فرد.
 • نحوه نمره گذاری: ماده‌های قلمروهای ارتباطی، مهارت‌های زندگی روزمره، اجتماعی شدن و حرکتی به سه نوع نمره‌گذاری می‌شوند: بسته براينکه فعاليت مورد نظر به چه صورت انجام می‌گيرد نمره مربوطه داده می‌شود . اگر فعاليت مورد نظر به طور معمول و از روی عادت انجام شود. نمره 2 داده می‌شود . اگر بعضی مواقع يا با موفقيت نسبی انجام می‌شود، نمره 1 داده می‌شود. و اگر هرگز انجام نمی‌شود نمره صفر داده می‌شود. اگر به سبب محدوديت شرايط و محيط بيرونی انجام نمی‌شود، نمره N می‌گيرد به معنی «عدم وجود فرصت و موقعيت» و اگر فرد پاسخگو با رفتار فرد آشنايی ندارد و از آن آگاه نيست نمره DK به معنی «نمی‌دانم» می‌گيرد. نمرات در ستون‌های مربوطه در پاسخنامه يادداشت می‌شوند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Vineland Adaptive Behavior Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون – بازآزمون براي سنين مختلف و حوزه‌هاي مختلف از 79/0 تا 96/0 مي‌باشد (توكلي، 1376، بقولي، 1376، قامت بلند 1376). [بقولي، حسين (1376). هنجاريابي مقياس رفتارسازگارانه وايلند در گروه سني تولد تا 6 سالگي در ايران. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناس
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Vineland Adaptive Behavior Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: روايي سازه دارد.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتوا دارد.
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اشلي 1982، به نقل از مامفوس 1987 فرم زمينه‌يابي مقياس رفتار انطباقي وانيلند را با چند آزمون مورد مقايسه قرار داد و همبستگي آن‌ها را گزارش نمود. داده‌هاي بدست آمده همبستگي 0.32 را با آزمون سنجش كافمن، 0.28 را با PPTVR و 0.52 با WISC و WISC-R (آزمايش بر روي
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: پايايي ارزياب‌ها در قلمرو ارتباطي 0.75 در مهارت‌هاي روزمره 0.72، در اجتماعي‌شدن 62/0 در مهارت‌هاي حركتي 0.78 در رفتار انطباقي مركب 0.74 (دال، 1965) Doll, E.A. (1965). Vineland Social Maturity scale. Circle pines, MN : American Guidance Service Inc
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي براي حوزه‌ها و بخش مركب رفتار سازگارانه،‌با اكثريت ضرايب در حدود 0.8 تا 0.98 است. (دال، 1965) Doll, E.A. (1965). Vineland Social Maturity scale. Circle pines, MN : American Guidance Service Inc
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي از طريق دو نيمه‌سازي يا ثبات دروني: براي حوزه ارتباطي، ضرايب از 0.73 تا 0.80 در 4 گروه سني گسترده شده است. ضرايب حوزه مهارت‌هاي زندگي روزمره از 0.83 تا 0.91 بود، ضرايب حوزه اجتماعي شدن از 0.79 تا 0.86 مي‌باشد. براي بخش مركب رفتار سازگارانه از 0.89
 • توضیحات دیگر: 0