مقياس ادراک کنترل کودکان


Perceived Control Scale for Children


 • عنوان فارسی: مقياس ادراک کنترل کودکان
 • عنوان انگلیسی: Perceived Control Scale for Children
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Behavior control, Perception, Social perception
 • کاربرد: باورهای کودکان را درباره توانايی کنترل پيامدها در نمره‌های تحصيلي؛ رفتاري؛ اجتماعی می‌سنجد.
 • سازنده: ويز Weisz
 • سال ساخت: 1991
 • تعداد سوال: 24
 • زیر مقیاس: تحصيلی (8آيتم)، رفتاری(8آيتم)، اجتماعی(8آيتم)
 • نحوه اجرا: کودک ميزان درستی هر آيتم را برای خود در يک مقياس 4 رتبه‌ای علامت می‌زند.
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت 4 درجه‌ای از 1= صحيح نيست تا 4= کاملاً صحيح است. آيتم‌های 3، 5، 8، 10، 12، 13، 16، 17، 19، 21 و 23 معکوس نمره‌گذاری می‌شوند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Perceived Control Scale for Children
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي مجدد به فاصله 3 هفته 75/0 و براي خرده مقياس‌هاي تحصيلي، رفتاري و اجتماعي به ترتيب 65/0و 70/0 و 69/0 بود. (بختياري،1384) - بختياري، مريم. (1384) ارتباط بين باورهاي مربوط به كنترل با آسيب شناسي رواني برون ريز و درون‌ريز در كودكان .پايان نام
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرانباخ با نمونه 70 نفري براي كل مقياس 79/0 و براي خرده مقياس‌هاي تحصيلي، رفتاري، اجتماعي به ترتيب 69/0، 0/75، 0/72. (بختياري،1384) - بختياري، مريم. (1384) ارتباط بين باورهاي مربوط به كنترل با آسيب شناسي رواني برون ريز و درون‌ريز در كودكان .پايان نا
 • توضیحات دیگر: 0