سبک شخصی رابينز PSI-II


Personal Style Inventory (PSI)


 • عنوان فارسی: سبک شخصی رابينز PSI-II
 • عنوان انگلیسی: Personal Style Inventory (PSI)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Personal Autonomy
 • کاربرد: اندازه‌گيری سبک‌های شخصی
 • سازنده: رابينز و همکاران Robins et al.
 • سال ساخت: 1990
 • تعداد سوال: 48 ماده
 • زیر مقیاس: سبک شخصی اتونومی – سبک شخصی سوسيوتراپی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی .- جمعی
 • نحوه نمره گذاری: از آزمودنی خواسته می‌شود که هر يک از ماده‌های PSI را به دقت بخواند و ميزان موافقت و مخالفت خود را با هر يک از عبارات در يک مقياس 6 نمره‌ای (6-1)درجه‌بندی نمايد. (1= کاملاً مخالف، 2= مخالف، 3= تاحدودی مخالف، 4= تاحدودی موافق، 5= موافق و 6= کاملاً موافق).نمره کلی فرد در مقياس سوسيوتروپی با جمع‌بستن نمره های 24 ماده مربوط به دست‌ می‌آيد و حداکثر نمره در مقياس سوسيوتروپی 144 و نمره کلی فرد در مقياس اتونومی از جمع‌کردن نمرات 24 ماده ديگر بدست می آيد. حداکثر نمره 144.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Personal Style Inventory (PSI)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: - ميران همبسنگي سبك سوسيوتروپي DSI با مقياس نياز به تاييد DAS-55 ؛ 75/0 و با مقياس الزام‌ها (اجبارها)، 50/0 است. رابطه اتونومي با ارزيابي عملكرد DAS-55 ؛ 46/0 و با مقياس الزام‌ها برابر 60/0 بدست آمد.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: از طريق آزمون – آزمون مجدد با فاصله يك هفته براي سبك سوسيوتروپي 82/0و براي اتونومي 91/0
 • توضیحات دیگر: 0